REGULAMIN PROMOCJI

„POLEĆ ZNAJOMEGO-NOWE LOKALIZACJE” FIT KALORIE

§1.

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „POLEĆ ZNAJOMEGO-NOWE LOKALIZACJE” FIT KALORIE, zwanej dalej „promocją”, jest Gastro Serwis Damian Komor przy ul. Spółdzielczej 13 w Redzie 84-240, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 586- 218-78-49, REGON 220427567, zwanym dalej „Fit Kalorie”.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa.

§2.

1. Promocja skierowana jest do klientów Fit Kalorie – osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, spełnią łącznie następujące warunki:

  • Poleci znajomego, zwanym dalej „poleconym”,
  • Polecony musi skutecznie dokonać zamówienia usługi cateringowej Fit Kalorie na terenie Aglomeracji Śląskiej, Bydgoszczy, Białegostoku, Poznania, Płocka, Torunia, Łodzi, Lublina, Częstochowy lub Krakowa
  • Polecony musi wskazać polecającego – uczestnika promocji.

2. Polecony nie może być klientem w chwili podjęcia zamówienia przy poleceniu i musi to być jego pierwsze zamówienie cateringu dietetycznego Fit Kalorie.

3. Poleconemu oraz polecającemu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany Rabat.

§3.

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi na usługi cateringowe, oprócz tych wynikających wprost z cennika usług cateringowych dostępnego w miejscach określonych §4 ust. 1.

2. Promocja nie dotyczy kosztów dostawy.

§4.

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:

  • w punktach stałego odbioru:
    a) ul. Świętojańska 95 Gdynia,
    b) ul. Klonowa 4C Gdańsk,
  • 2) na stronie: www.fitkalorie.pl

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „POLEĆ ZNAJOMEGO-NOWE LOKALIZACJE” FIT KALORIE.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO FIT KALORIE.

4. Każda promocja organizowana przez Fit Kalorie jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane przez Fit Kalorie nie podlegają łączeniu.

5. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.