REGULAMIN PROMOCJI „POWOŁANIE SIĘ NA AMBASADORA” FIT KALORIE

§1. 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „POWOŁANIE SIĘ NA AMBASADORA” FIT KALORIE, zwanej dalej „promocją”, jest Gastro Serwis Damian Komor przy ul. Spółdzielczej 13 w Redzie 84-240, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 586-218-78-49, REGON 220427567, zwanym dalej „Fit Kalorie”.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa.

§2. 1. Promocja skierowana jest do przyszłych klientów Fit Kalorie – osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy podadzą przy zamawianiu kod rabatowy opublikowany przez Ambasadora Fit Kalorie.

2. Kod rabatowy może być opublikowany przez naszych ambasadorów na portalach:

  • Facebook,
  • Instagram

ambasador zobowiązany jest również do podania daty ważności kodu rabatowego.

4. Uczestnik promocji nie może być klientem w chwili podjęcia zamówienia przy poleceniu i musi to być jego pierwsze zamówienie cateringu dietetycznego Fit Kalorie. W promocji można wziąć udział tylko jeden raz.

§3. 1. Przedmiotem promocji jest 10% zniżka na usługi cateringowe.

2. Poleconemu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za korzyści wynikające z promocji.

§4. 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami obowiązującymi na usługi cateringowe.

§5. 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:

1) w punktach stałego odbioru:

ul. Świętojańska 95 Gdynia,

ul. Klonowa 4C Gdańsk,

2) na stronie www.fitkalorie.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „POWOŁANIE SIĘ NA AMBASADORA” FIT KALORIE.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO FIT KALORIE.

4. Każda promocja organizowana przez Fit Kalorie jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane w Fit Kalorie nie podlegają łączeniu.

5. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

§6. Promocja obowiązuje do odwołania przez Fit Kalorie.