REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH

CATERINGU DIETETYCZNEGO FIT KALORIE

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Damiana Komora, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gastro Serwis Damian Komor przy ul. Spółdzielczej 13 w Redzie 84-240, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 586-218-78-49, REGON 220427567, zwanym dalej „Fit Kalorie”.

2. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Świadczenia Usług.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usług  przekazując Klientowi stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa.

§2.  Definicje użytych sformułowań w tym regulaminie:

 1. Usługi — Przygotowanie i dostarczanie przez „Fit Kalorie” posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 2. Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną korzystająca z usług.
 3. Cennik — cena usług opublikowana na stronie internetowej https://fitkalorie.pl/cennik/ oraz w punktach sprzedaży.
 4. Punkty odbioru — punkty wymienione na stronie https://fitkalorie.pl/punkty-odbioru/
 5. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://fitkalorie.pl.

Rozdział II

Przedmiot Zamówienia

§3. 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

 • Dieta 5 daniowa (ok 1100 kcal, ok 1300 kcal, ok 1500 kcal, ok 1800 kcal, ok 2000, ok 2200, ok 2500 kcal)  — w wersjach Standard, Wege, Wege Plus, No Fish, Balance, Dairy&Gluten Free.
 • Dieta 3 daniowa (ok 800 kcal, ok 1000 kcal, ok 1200 kcal, ok 1400 kcal, ok 1600 kcal, ok 1900 kcal) — w wersjach Standard, Wege, Wege Plus, No Fish, Balance, Dairy&Gluten Free.
 • Dieta Sport – 5daniowa (ok 1300 kcal, 1500 kcal, 1700 kcal, 1900 kcal, 2100 kcal, 2250 kcal, 2450 kcal, 2750 kcal, 2950 kcal)

2. Każda z w/w diet występuje również w wariancie „Wybór menu”. Dokonując zmian w zakresie wyboru menu, wartość odżywcza oraz rozkład makroskładników może różnić się od domyślnie wybranej diety.

3.  Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego rodzaju, składzie terminie przydatności i warunkach przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo „Fit Kalorie”.

4.  Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku „Fit Kalorie”(„Cennik”), dostępnym pod adresem www.fitkalorie.pl.

§4. „Fit Kalorie” dokładają najwyższej staranności aby przedmiot zamówienia był wolny od wad.

 

Rozdział III

Założenie konta

§ 5 1. Założenie Konta jest bezpłatne. Założenie konta jest obligatoryjne dla użytkowników chcących korzystać z Usług. 

2. Założenie konta jest momentem zawarcia Umowy. Umowa o świadczenie usługi Konta jest zawierana na czas nieokreślony.

3. Klientowi przysługuje prawo usunięcia Konta. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usług.

4. Konto ma na celu udostępnienie jego funkcjonalności, w tym umożliwienie użytkownikowi dokonywania zamówień za pomocą Serwisu.

5. Konto zostaje założone przez „Fit Kalorie” z chwilą złożenia zamówienia telefonicznie / drogą elektroniczną lub przez Klienta po wypełnieniu formularza na stronie https://fitkalorie.pl/moje-konto

6. Punkty rabatowe wynikające z funkcjonalności Konta nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, przypisane są wyłącznie do jednego Konta i możliwe są do wykorzystania przez Klienta lub „Fit Kalorie” za wyraźną prośbą Klienta podczas składania zamówienia pomniejszając jego wartość końcową o posiadaną wartość punktów.

7. Konto może być używane jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:

a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są własnością „Fit Kalorie” i chronione są prawem.

9. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

– komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
– dostęp do poczty elektronicznej;
– przeglądarka internetowa Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Rozdział IV

Złożenie zamówienia i ochrona danych osobowych

§6. 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta:

 1. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@fitkalorie.pl
 2. telefonicznie pod nr tel. wskazany na stronie www.fitkalorie.pl;
 3. on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie www.fitkalorie.pl;
 4. on-line poprzez komunikator Messenger portalu społecznościowego Facebook, wysyłając wiadomość na oficjalny profil „Fit Kalorie” dostępny pod adresem https://www.facebook.com/fitkalorie/;

2. Akceptując Regulamin Klient potwierdza, że zapoznał się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą załącznik do Regulaminu. Polityka Prywatności jest dostępna na stronach Serwisu w zakładce „Polityka Prywatności” w stopce strony. W przypadku, gdy wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka zostanie odebrana od Klienta niezależnie od innych zgód i oświadczeń.    

3. Zamówienia złożone w dni od poniedziałku do środy oraz od piątku do niedzieli będą realizowane  najszybciejod trzeciego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w czwartki będą realizowane od czwartego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

4. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności „Fit Kalorie” za ewentualne: wpływ na zdrowie/ samopoczucie Klienta/ reakcje alergiczne/ interakcje z przyjmowanymi przez Klienta lekami. 

5. Z możliwości zamówienia dnia próbnego można skorzystać wyłącznie raz. W chwili podjęcia zamówienia przez klienta – musi to być jego pierwsze zamówienie cateringu dietetycznego Fit Kalorie.

Rozdział V

Płatność za zamówienie

§7. 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie.
2.  Istnieją sposoby płatności, takie jak:

1) przelew bankowy na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.

2)  za pośrednictwem udostępnionego przez „Fit Kalorie” na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).

3. Za dzień płatności uważany jest:

 1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 to dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie;
 2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 to dzień otrzymania przez „Fit Kalorie” potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo – jeśli „Fit Kalorie” otrzyma takie potwierdzenie do godz. 1800 3 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia;
 3. W innym przypadku realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu do momentu zaksięgowania płatności.

4.  „Fit Kalorie” uprawniony jest do wstrzymania realizacji zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez „Fit Kalorie” za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zaksięgowania na rachunku „Fit Kalorie” należności.

Rozdział VI

Dostawa i odbiór osobisty

§8. 1. Dostawa Zamówienia odbywa się zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie na www.panel.fitkalorie.pl oraz na stronie www.fitkalorie.pl/dostawa

2. Zamówienia na niedzielę dostarczane są według harmonogramu dostaw zamówień na sobotę.

3. „Fit Kalorie” zastrzegają prawo do odmowy dostarczenia danej diety do adresu wskazanego przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie „Fit Kalorie” – klient jest informowany o tym fakcie i oferowany jest mu odbiór w Punkcie Sprzedaży.

4. W razie uniemożliwienia realizacji dostawy Zamówienia pod wybranym adresem w godzinach dostaw określonych w regulaminie lub nieodebrania przez Klienta Zamówienia i niezgłoszenia tego faktu do godz. 1900 na 3 dni przed danym dniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

5. Dostawa poza granicami administracyjnymi miast, w których usługi cateringu Fit Kalorie są możliwe do zrealizowania objęta jest dodatkową dopłatą w wysokości od 4 do 12 zł / dzień.

6. Odbiór osobisty odbywa się w wyznaczonych punktach odbioru. Ich czas pracy oraz lokalizacja publikowane są na stronie internetowej https://fitkalorie.pl/punkty-odbioru/.

7. Fit Kalorie nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia dostawy, jeżeli i o ile jest to wynikiem działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. W szczególności są to klęski żywiołowe, strajki, warunki drogowe i atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające ruch drogowy.

Rozdział VII

Zmiana i anulowanie zamówienia

§9. 1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia.

2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować „Fit Kalorie” zgodnie z §6 ust. 1.

4. Klient uprawniony jest do samodzielnej zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 1800 na 3 dni przed planowaną datą realizacji zamówienia.
W przypadku zmian dotyczących zamówień na wtorek – nie później niż do godz. 1400 na 3 dni przed planowaną datą realizacji zamówienia.
W przypadku zmian dotyczących zamówień na niedzielę – nie później niż do godz. 1800 na 4 dni przed planowaną datą realizacji zamówienia. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zmiany dokonać można poprzez Konto Klienta lub kontakt telefoniczny/drogą elektroniczną z „Fit Kalorie”.

5. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od „Fit Kalorie” wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

6. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

7. W przypadku zmian dotyczących wyboru menu, zmiany dokonać można wyłącznie poprzez Konto Klienta. Klient uprawniony jest do modyfikacji zamówienia nie później niż do godz. 1900 na 3 dni robocze przed planowaną datą realizacji zamówienia. W innym przypadku dostarczone zostaną mu posiłki z wybranej domyślnie diety. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

8. W przypadku zmian skutkujących niedopłatą Klient zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem do godz. 19:00 na 3 dni przed wprowadzeniem zmian. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

9. W przypadku zmiany Zamówienia na pakiet o niższej wartości cenowej, do konta Klienta zostanie przypisana ilość punktów odpowiadająca różnicy wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika. Punkty te nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§10.1.W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Fit Kalorie) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach regularnych wg cennika pakietu 6-dniowego, a zwrot należności realizowany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia rezygnacji przez „Fit Kalorie”. W nadzwyczajnych przypadkach takich jak siła wyższa, okres ten może ulec wydłużeniu. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 

Rozdział VIII

Reklamacje oraz odstąpienie od umowy

§11. 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@fitkalorie.pl w ciągu 48 godzin od momentu dostawy zamówienia podlegającego reklamacji.

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 1200 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.

4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji „Fit Kalorie” poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.

5. W razie stwierdzenia przez Fit Kalorie, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, „Fit Kalorie” poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych przedstawiając stosowne uzasadnienie.

6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w ciągu jednego dnia roboczego w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi ”Fit Kalorie”, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, „Fit Kalorie” należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Fit Kalorie.

§12. 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spodry_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Rozdział IX

Polityka Promocji

§13. 1. Promocje i rabaty nie łączą się.

2. Opłaty pakietu promocyjnego należy dokonać najpóźniej w ostatni dzień trwania promocji.

3. Jeden klient może dokonać zakupu jednego pakietu w cenie promocyjnej.

Rozdział X

Polityka Prywatności

§14. 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz polityką prywatności.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

1. Kupujący oświadcza, że akceptuje treść niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie świadome działania odnoszące się m.in. do Przedmiotu zamówienia czy przebiegu transakcji i rozprzestrzenianie ich za pomocą środków masowego przekazu  powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich- w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku naruszenia powyższego przepisu Sprzedający ma prawo do zaprzestania realizacji usług w trybie natychmiastowym przekazując Zamawiającemu stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.

3. Na terenie zakładu produkcyjnego przetwarzane są produkty zawierające alergeny pokarmowe. W diecie Dairy&Gluten Free mogą znajdować się ich śladowe ilości.

LISTA ALERGENÓW wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr

1169/2011 w odniesieniu do składników obecnych w środkach żywności:

1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich szczepy hubrydowe) i produkty pochodne

2. Skorupiaki i produkty pochodne

3. Jajka i produkty pochodne

4. Ryby i produkty pochodne

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne

6. Soja i produkty pochodne

7. Mleko i produkty pochodne

8. Orzechy tj. migdały (Amygdalus communis L), orzechy laskowe (Corylusavellana), orzechy włoskie (Juglans regia), nerkowce (Anacardium occidentale), orzechy pekan (Carya illinoiesis/Wangenh/K.Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia exelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamie lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne

9. Seler zwyczajny i produkty pochodne

10. Gorczyca i produkty pochodne

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l wprzeliczeniu na SO2

13. Łubin i produkty pochodne

14. Mięczaki i produkty pochodne