Przedłużamy promocję! -15% na wszystkie pakiety z kodem JEMFIT15 zamów online. Do końca promocji zostało 03 dni 22 h 53 min 40 sec

REGULAMIN

PROMOCJI FIT KALORIE

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Damiana Komora, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gastro Serwis Damian Komor przy ul. Spółdzielczej 13 w Redzie 84-240, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 586-218-78-49, REGON 220427567, zwanym dalej „Fit Kalorie”.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa.

§2.  Definicje użytych sformułowań w tym regulaminie:

 • Usługi — Przygotowanie i dostarczanie przez „Fit Kalorie” posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 • Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną korzystająca z usług.
 • Cennik — cena usług opublikowana na stronie internetowej https://fitkalorie.pl/cennik/ oraz w punktach sprzedaży.
 • Punkty sprzedaży — stacjonarne miejsca sprzedaży, gdzie wspierany jest Klient oraz następuje ewentualny odbiór diety. Są nimi punkty wymienione na stronie https://fitkalorie.pl/punkty-odbioru/
 • Punkty odbioru — punkty w których można odebrać dietę, są nimi punkty sprzedaży z ust. 3

Rozdział II

Warunki Promocji

§3. 1. Promocja dotyczy zakupu pakietu diety 40 oraz 60-dniowego w dniach 2-4.08.2019

2. Promocja obejmuje dietę Standard/Wege/Wege Plus/No Fish

3. Rabaty nie łączą się

4. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej regulaminem uzależniona jest od akceptacji niniejszego regulaminu I zapoznania się z Polityką Prywatności „Fit Kalorie”

 5. Przedłużenie wszystkich pakietów następuje wg cennika standardowego

6. Jeden klient może dokonać zakupu jednego pakietu w cenie promocyjnej

7. Ilość pakietów jest ograniczona

Rozdział III

Przedmiot Zamówienia

§4. 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

 • Dieta standard (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000, 2200, 2500 kcal)  — 5daniowa, w wersjach Standard, Wege, Wege Plus, No Fish, Dairy&Gluten Free)
 • Dieta medium (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000, 2200, 2500 kcal) — 3daniowa, w wersjach Standard, Wege, Wege Plus, No Fish, Dairy&Gluten Free gdzie spełniane jest zapotrzebowanie na około 70% wybranej kaloryczności.

4.  Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego rodzaju, terminie przydatności i warunkach przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo „Fit Kalorie”.

5.  Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku „Fit Kalorie”(„Cennik”), dostępnym pod adresem www.fitkalorie.pl

§5. „Fit Kalorie” dokładają najwyższej staranności aby przedmiot zamówienia był wolny od wad.

Rozdział IV

Złożenie zamówienia i ochrona danych osobowych

§6. 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta:

 • poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@fitkalorie.pl, gdynia@fitkalorie.pl lub gdańsk@fitkalorie.pl;
 • telefonicznie pod nr tel.: 795 977 790 lub 795 977 798 lub (obsługa klienta Warszawa/Wrocław) 731 111 328;
 • on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie www.fitkalorie.pl;
 • on-line poprzez komunikator Messenger portalu społecznościowego Facebook,
 • wysyłając wiadomość na oficjalny profil „Fit Kalorie” dostępny pod adresem https://www.facebook.com/fitkalorie/;

2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

Dane osobowe Cel przetwarzania
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach.
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu.
Numer telefonu Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu, otrzymywanie na podany numer informacji reklamowych, handlowych, marketingowych i propozycji zawarcia umowy. 
Adres dostawy Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę.

Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu dietetycznego dostępnego na stronie www.fitkalorie.pl w zakładce „Polityka prywatności” w stopce strony.

3. Zamówienia złożone w dni od poniedziałku do środy oraz od piątku do niedzieli będą realizowane  najszybciej od trzeciego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w czwartki będą realizowane od czwartego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

4. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności „Fit Kalorie” za ewentualne: wpływ na zdrowie/ samopoczucie Klienta/ reakcje alergiczne/ interakcje z przyjmowanymi przez Klienta lekami.

Rozdział V

Płatność za zamówienie

§7. 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie.
2.  Istnieją sposoby płatności, takie jak:

1) przelew bankowy na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.

3) karta płatnicza w punkcie sprzedaży.

3. Za dzień płatności uważany jest:

 • w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 to dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie;
 • w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 to dzień otrzymania przez „Fit Kalorie” potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo – jeśli „Fit Kalorie” otrzyma takie potwierdzenie do godz. 1900 3 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia;
 • W innym przypadku realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu do momentu zaksięgowania płatności.

4.  „Fit Kalorie” uprawniony jest do anulacji zamówienia w przypadku braku płatności do dnia 4.08.2019 do godziny 19:30

Rozdział VI

Dostawa i odbiór osobisty

§8. 1. Dostawa Zamówienia odbywa się od niedzieli do piątku w dniach poprzedzających dietę, w godzinach mieszczących się w przedziale:

a) dla aglomeracji Trójmiejskiej między godz. 1700 – 2230  – w piątki natomiast od godz. 1400.

b) dla aglomeracji Warszawskiej odbywają się od poniedziałku do soboty w dniu diety, w godzinach mieszczących się w przedziale między godz. 200 – 1000.
c) dla aglomeracji Wrocławskiej odbywają się od poniedziałku do soboty w dniu diety, w godzinach mieszczących się w przedziale między godz. 300 – 900

d) dla pozostałych obsługiwanych miast w godzinach mieszczących się w przedziale między godz. 300 – 700

2. „Fit Kalorie” zastrzegają prawo do odmowy dostarczenia danej diety do adresy wskazanego przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie „Fit Kalorie” – klient jest informowany o tym fakcie przed złożeniem zamówienia i oferowany jest mu odbiór w Punkcie Sprzedaży.

3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia i niezgłoszenia tego faktu do godz. 1900 na 3 dni przed danym dniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

4. Odbiór osobisty odbywa się w wyznaczonych punktach odbioru. Ich czas pracy oraz lokalizacja publikowane są na stronie internetowej https://fitkalorie.pl/punkty-fit-kalorie/.

Rozdział VII

Zmiana i anulowanie zamówienia

§9. 1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia.

2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować „Fit Kalorie” zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1-4.

4. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 1900 na 3 dni robocze przed planowaną datą anulowania lub modyfikacją zamówienia.

5. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od „Fit Kalorie” wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

6. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

§10. W przypadku rezygnacji z zamówienia promocyjnego klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych wg cennika, a zwrot należności realizowany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia rezygnacji przez „Fit Kalorie”.  Rezygnacja potwierdzana jest na podstawie okazania „Fit Kalorie” rachunku będącego dowodem zakupu. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 19:00 na 3 dni przed wprowadzeniem zmian

Rozdział VIII

Reklamacje oraz odstąpienie od umowy

§11. 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@fitkalorie.pl.

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 1000 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.

4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji „Fit Kalorie” poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

5. W razie stwierdzenia przez Fit Kalorie, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, „Fit Kalorie” poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy przedstawiając stosowne uzasadnienie.

6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w ciągu jednego dnia roboczego w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi ”Fit Kalorie”, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, „Fit Kalorie” należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Fit Kalorie

§12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– http://www.uokik.gov.pl/spodry_konsumenckie.php

– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Rozdział IX

Polityka Prywatności

§13.  Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem PE 2016/679. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Damian Komor, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gastro Serwis Damian Komor przy ul. Spółdzielczej 13 w Redzie 84-240, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 586-218-78-49, REGON 220427567. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się z konsultantem Fit Kalorie. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie niemożliwe.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący oświadcza, że akceptuje treść niniejszego regulaminu

2. Wszelkie świadome działania odnoszące się m.in. do Przedmiotu zamówienia czy przebiegu transakcji i rozprzestrzenianie ich za pomocą środków masowego przekazu  powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich- w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku naruszenia powyższego przepisu Sprzedający ma prawo do zaprzestania realizacji usług w trybie natychmiastowym przekazując Zamawiającemu stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.

3. Na terenie zakładu produkcyjnego przetwarzane są produkty zawierające alergeny pokarmowe. W diecie Dairy&Gluten Free mogą znajdować się ich śladowe ilości.

LISTA ALERGENÓW wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr

1169/2011 w odniesieniu do składników obecnych w środkach żywności:

1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich szczepy hubrydowe) i produkty pochodne

2. Skorupiaki i produkty pochodne

3. Jajka i produkty pochodne

4. Ryby i produkty pochodne

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne

6. Soja i produkty pochodne

7. Mleko i produkty pochodne

8. Orzechy tj. migdały (Amygdalus communis L), orzechy laskowe (Corylus

avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), nerkowce (Anacardium occidentale), orzechy pekan (Carya illinoiesis/Wangenh/K.Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia exelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamie lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne

9. Seler zwyczajny i produkty pochodne

10. Gorczyca i produkty pochodne

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w

przeliczeniu na SO2

13. Łubin i produkty pochodne

14. Mięczaki i produkty pochodne